Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

obarzana
9277 38c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahouda houda
obarzana
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahouda houda

June 04 2017

obarzana
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
obarzana
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viaspring-flow spring-flow
obarzana
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaspring-flow spring-flow
obarzana
Myślę o Tobie jeszcze częściej niż przedtem. Dzisiaj pada deszcz. Deszczowe niedziele powodują, że mam zamęt w głowie.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaitmakesmecalm itmakesmecalm

May 20 2017

obarzana
2967 8166
Reposted fromlaters laters viacover-my-eyes cover-my-eyes
obarzana
2029 a0a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
obarzana
3139 6084
Reposted fromlaters laters
obarzana
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak

May 14 2017

I remembered you - and wished you happiness.
— Zelda Fitzgerald (via sensualquotes)
Reposted fromstrumienpola strumienpola
obarzana

May 13 2017

obarzana
5044 6246 500

May 07 2017

obarzana
7029 4391 500
Reposted byselen34 selen34
obarzana
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viazapachsiana zapachsiana

May 01 2017

obarzana
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viabadblood badblood
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaelusive elusive

April 30 2017

obarzana
4024 f414
Reposted fromretro-girl retro-girl
obarzana
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
Reposted fromretro-girl retro-girl
obarzana
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna
— -Pawlikowska
Reposted fromSabela Sabela viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl