Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

obarzana
obarzana
6180 bace 500
obarzana
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaMistaakees Mistaakees
obarzana
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

July 05 2015

obarzana
5884 5964 500
obarzana
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viafuckbullshit fuckbullshit
obarzana
5266 9d7a 500

June 29 2015

obarzana
9561 2a22 500
obarzana
8205 8866 500
obarzana
8198 7b66 500

June 26 2015

obarzana
8833 d9c0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatedibea tedibea

June 25 2015

obarzana
3849 7348 500
Reposted bySkydelannosiemka
obarzana
3844 7048 500
Reposted byjemrobakinosiemka
obarzana
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter

June 23 2015

obarzana
6216 100e 500
Reposted bymonja monja
obarzana
6206 9dcd 500

June 15 2015

obarzana
0278 48f2 500
obarzana
4059 0d5e
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin

June 10 2015

obarzana
9147 0e93
Reposted fromumorusana umorusana vialeimakid leimakid
obarzana
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl